Ochrana osobných údajovINFORMÁCIE O SPACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)


 

Obsah

1. Úvod. 2

2. Zodpovedná osoba. 2

3. Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a účel ich spracovávania. 2

   1) Údaje zbierané o neregistrovaných užívateľoch. 2

   2) Registrovaní užívatelia a nastavenie užívateľského (zákazníckeho) účtu. 3

   3) Údaje od tretích strán. 3

   4) Spolupracujúci remeselníci, výrobcovia a umelci 3

   5.) Zamestnanci spoločnosti 4

5. Prístup k údajom a tretie strany. 4

6. Doba uchovávania údajov. 5

7. Práva osôb, ktorých sa údaje týkajú: 5

8. Informácia o požiadavku/dobrovoľnosti uvádzania údajov. 5

9. Súbory cookies (automatizované zbieranie informácií o návštevnosti) 6

10. Bezpečnosť. 6

11. Záverečné ustanovenia: 6


 


Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov (GDPR)


 1. Úvod


Sme spoločnosť Omnia C.T. s.r.o., zo sídlom Čutkovská 8549/7A, 03406 Ružomberok, IČO: 47419032, DIČ: 2023957540, Zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 60171/L. Sme prevádzkovateľom webstránky www.handilia.com.


 Našej spoločnosti záleží na svojich zákazníkoch, obchodných partneroch a zamestnancoch. Pre poskytovanie služieb spoločnosť musí spracovávať osobné údaje dotknutých osôb. Osobné údaje sú prijímané a zhromažďované niekoľkými spôsobmi.


Cieľom tohto dokumentu je informovať o tom, aké údaje a za akým účelom spoločnosť spracováva, komu sú údaje poskytované a tiež poučiť dotknuté osoby o možnosti využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).


 Súhlasom s pravidlami používania našich služieb na portály www.handilia.com potvrdzujete zároveň, že ste si prečítali a porozumeli týmto pravidlám ochrany a spracovávania osobných údajov.


 2. Zodpovedná osoba


Nebola určená zodpovedná osoba, nakoľko to nie je potrebné podľa nariadenia GDPR. Vo veciach ochrany svojich osobných údajov môžete kontaktovať bezprostredne prevádzkovateľa a to písomne e-mailom: info@handilia.com alebo poštou na adresu sídla firmy uvedenú v bode 1. Na obálke prosíme napísať informáciu „Ochrana osobných údajov“.


 

3. Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a účel ich spracovávania

Pri nakupovaní a prezeraní našej internetovej stránky zbierame od Vás rôzne typy údajov. Niektoré osobné údaje môžu byť pre využitie určitých služieb povinné.


 1) Údaje zbierané o neregistrovaných užívateľoch


Môžeme získať osobné údaje osoby, ktorá ešte nie je zaregistrovaným členom našej webstránky ("bez registrácie") v súvislosti s nákupom bez registrácie. Tieto údaje sa používajú iba na účely nevyhnutné k poskytnutiu služieb a predaju produktov.


a) Návštevníci web-stránky:  IP adresa, cookies

b) Objednávka bez registrácie: IP adresa, meno a priezvisko, kontaktné údaje (adresa pre doručenie, telefónne číslo, fakturačná adresa a IČO a DIČ, ak ste podnikateľ)


 2) Registrovaní užívatelia a nastavenie užívateľského (zákazníckeho) účtu


Pre vytvorenie účtu na našej stráne musíte zadať identifikačné údaje: krstné meno, priezvisko, nick = užívateľské meno, platnú e-mailovú adresu, tel. číslo, heslo (my ho nemáme ako zistiť, nakoľko je v databáze šifrované a viete ho len vy), pohlavie, adresu bydliska. Tieto údaje sa používajú iba na účely nevyhnutné k poskytnutiu služieb a predaju produktov. Nezobrazujú sa ani ostatným registrovaným členom a nie sú zverejnené na portály www.handilia.com. Tieto údaje môžete kontrolovať pomocou nastavení účtu a služieb.


 Vyššie spomínané osobné údaje zbierame predovšetkým pre splnenie zmluvných záväzkov pri poskytovaní našich služieb a predaji produktov. Ich použitie staviame na právnych základoch (čl.6 ods.1 písm. f) Nariadenia):


a) spracovanie nevyhnutné na uzavretie zmluvy a splnenie zmluvných záväzkov;

b) spracovanie objednávky zákazníka a riadne dodanie objednaného plnenia zákazníkovi;

c) vystavenie faktúr, spárovanie úhrady s objednávkou;

d) spracovanie potrebné vo verejnom záujme;

e) pre inej povinnosti vyplývajúcej zo zákona, súdneho príkazu alebo na výkon či obranu právnych nárokov;

f) Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.


V súvislosti s používaním našich služieb okrem toho nadobúdame analytické údaje o návštevnosti a využívaní našich služieb. tzn. údaje o vašom správaní na webe, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe, ďalej technické údaje používaných zariadení a nastavenia ako aj IP adresu a z nej odvodenú polohu, použitý prehliadač a jeho verziu a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení. Tieto údaje nám poskytujú informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod. Takéto údaje používame za účelom vylepšenia našich služieb a produktov, cielený on-line marketing vrátane nástrojov, ako je napríklad Facebook Custom Audience a Google Customer Match.


3) Údaje od tretích strán


Na našom webe máte možnosť pripojiť sa k účtu, alebo zaregistrovať sa na účet  pomocou externej aplikácie „tretej strán“, napríklad Facebook. V tomto prípade môžeme dostávať údaje z týchto pripojených aplikácií, pričom tieto údaje môžu byť použité pre ďalšie poskytnutie služieb. Pripojenie účtu k aplikáciám alebo službám tretích strán je na našom webe voliteľné.


4) Spolupracujúci remeselníci, výrobcovia a umelci


Aby sme mohli poskytovať naše služby a sprostredkovávať Vaše služby či produkty, budeme spracovávať Vaše osobné údaje jednak za týmto účelom, ako aj marketingové účely s tým spojené. Sú to informácie, ktoré poskytujete pri používaní zvolenej služby – napríklad fotografie, verejný profil umelca, referencie umelca.


  5.) Zamestnanci spoločnosti


Ako prevádzkovateľ budeme spracovávať Vaše osobné údaje (identifikačné a kontaktné údaje) pre nasledujúce účely.

1. Za účelom spojeným s nadviazaním a priebehom procesu zamestnávania, na základe čl. 6 ods. 1 body a) a c) a čl. 9 ods. 2 bod b) GDPR.

2. Po skončení zamestnávania pre vyplývajúce zo zákona archívne účely.

3. Pre analytické účely spojené so skúmaním finančnej analýzy našej spoločnosti, ktoré je realizáciou nášho zákonného opodstatneného záujmu (na základe čl. 6 ods. 1 bod f GDPR).


V neposlednej rade zbierame údaje súvisiace s návštevou sídla našej spoločnosti, ktorými sú nahrávky z kamerového systému v našej kancelárii. Účelom takéhoto zbierania dát je ochrana majetku a osôb spoločnosti.


 

 5. Prístup k údajom a tretie strany


Spoločnosť Omnia C.T. s.r.o. musí kooperovať s rôznymi subjektmi, aby mohla prevádzkovať svoju činnosť. Tieto tretie strany majú len obmedzený prístup k vašim údajom, a môžu ich použiť iba na vykonávanie úloh v našom mene a sú povinní nezverejňovať a nepoužívať vaše údaje na iné účely.


 Spoločnosť Omnia C.T. s.r.o. môže uchovávať a poskytovať vaše osobné údaje tretej strane za týchto podmienok: 

·         pri zákonných požiadavkách verejných orgánov vrátane splnenia zákonných požiadaviek pre národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva; 

·         ak sa jedná o ochranu alebo uplatnenie našich zákonných práv pred súdnymi nárokmi vrátane inkasovania dlhu; 

·         v reakcii na právnu požiadavku;

·         ak je takéto sprístupnenie údajov potrebné na dodržanie zákona, zabránenie finančnej straty, podozreniu z podvodu, ohrozeniu nášho majetku alebo porušeniu podmienok používania.


Vaše osobné údaje sú sprístupnené:


1. Oprávneným subjektom zo zákona, napr. Finančnému úradu, Sociálna poisťovňa.

2. Osobám zodpovedným za jednotlivé úkony v našej spoločnosti potrebnými k realizovaniu dodania tovaru, poskytnutiu služieb, fakturácii a evidencii.

3. Ku Vaším údajom môžu mať prístup naši subdodávatelia (spracovateľské subjekty), napr. účtovnícke firmy, právne firmy, BOZP, poskytovatelia informatických služieb, poskytovatelia služieb v rámci likvidácie škôd. S týmito partnermi máme uzatvorenú korektnú zmluvu o spracovávaní a ochrane vašich osobných údajov.

4. Údaje o výrobcoch, umelcoch a ďalších spolupracujúcich osôb sú sprístupnené partnerskému subjektu, občianskemu združeniu Handilia.

5. Facebook, Youtube, Instagram, Pinterst - Moduly týchto tretích strán môžu tiež zhromažďovať údaje o používaní stránok. Napr. v prípade použitia tlačidla "Páči sa mi", načítavate aj obsah z tejto stránky tretej strane. Určité súbory cookies a iné podobné technológie na webe používajú tretie strany na cielený on-line marketing a na iné účely. Tieto technológie im umožňujú rozpoznať počítač alebo mobilné zariadenie pri každom použití služieb. Používaním stránok a modulov tretích strán podlieha spracovanie osobných údajov pravidlám ochrany osobných údajov týchto tretích strán.


 6. Doba uchovávania údajov

1.  Cookies a metadata sa pravidelne vymazávajú po 1 roku.

2. Údaje registrovaných členov a neregistrovaných užívateľov za účelov predaja a poskytnutia služby  sa uchovávajú po dobu určenú zo zákona

3. Osobné údaje vyplývajúce zo zamestnania budú spracovávané po dobu určenú zo zákona.

4. Údaje môžeme spracovávať do doby využívania našich služieb; alebo do doby, kým nenahlásite svoj nesúhlas s ich spracúvaním pre takéto účely; alebo keď sa dohodneme, že údaje už nie sú platné.


 7. Práva osôb, ktorých sa údaje týkajú:

V súlade s GDPR, Vám prináleží:

1)    Právo prístupu ku svojim údajom a právo na ich kópiu.

2)    Právo na preverenie a opravu svojich údajov.

3)    Právo na obmedzenie spracovávania

4)   Právo na výmaz ("zabudnutie") údajov (s výnimkou informácií, ktoré sme povinní zachovať, napr. ak sa  to od nás vyžaduje  za účelom vyhovenia platným zákonom o daniach a príjmoch).

5)    Právo namietať proti spracúvaniu údajov (napr. na účel priameho marketingu, automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie).

6)    Právo na prenos údajov.

7)    Právo predložiť sťažnosť Predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, keď uznáte, že spracovanie Vašich údajov je porušením predpisov GDPR.


 Ak hodláte spravovať, meniť, obmedzovať, vymazať osobné údaje alebo získať kópiu vašich osobných údajov v ľahko dostupnom formáte, môžete tak urobiť cez nastavenia Vášho užívateľského účtu, alebo kontaktovaním spoločnosti Omnia C.T. s.r.o. 

Môžete odstúpiť od vášho súhlasu na spracovanie vašich údajov kedykoľvek tak, že zrušíte svoj účet prostredníctvom nastavení účtu a zaslaním e-mailu na adresu info@handilia.com s požiadavkou na odstránenie vašich osobných údajov.


Protokolové (logovacie) súbory zachovávame na interné účely analýzy zvyčajne na krátke časové obdobie s výnimkou prípadov, keď sa používajú na zabezpečenie portálu s cieľom zlepšiť jeho funkčnosť, alebo sme ich z právneho hľadiska povinní uchovávať dlhšie. Preto, pokiaľ budeme mať zákonné dôvody na pokračovanie v spracovávaní, alebo ak to bude potrebné z právnych dôvodov, môžeme žiadosť o zmazanie údajov zamietnuť.


 

8. Informácia o požiadavku/dobrovoľnosti uvádzania údajov

Užívatelia našej web-stránky uvádzajú svoje osobné údaje dobrovoľne, niektoré spracovávané údaje sú však nevyhnutné pre poskytnutie našich služieb a úspešné dokončenie predaja a doručenia výrobkov.

Uvedenie údajov zamestnancov je povinné v rozsahu určenom v čl. 22 Zákonníku práce a ďalších predpisov upravujúcich zamestnávanie.

Pre účely využívania dodatočných výhod má uvedenie údajov dobrovoľnú povahu, ale je nutné pre realizáciu výhody.


 9. Súbory cookies (automatizované zbieranie informácií o návštevnosti)

Návštevou nášho webu automaticky prijímame a zaznamenávame údaje z vášho prehliadača alebo vášho mobilného zariadenia, vždy keď navštívite túto stránku. Medzi tieto údaje patria: vaša IP adresa alebo jedinečný identifikátor zariadenia, súbory cookies a údaje o navštívených stránkach. Tieto údaje sa ukladajú a zhromažďujú automaticky z každého vášho prehliadača alebo z mobilného zariadenia. Tieto údaje sa používajú na predchádzanie podvodom a zabezpečenie služieb, na analýzu a pochopenie spôsobu, ako služby členovia a návštevníci používajú.


 10. Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Dodržiavame štandardy na ochranu osobných údajov, ktoré kontrolujeme počas prenosu, ako aj po ich prijatí.

 Údaje o vašom účte na našom webe sú chránené heslom. Upozorňujeme, že ako užívateľ by ste sa mali preventívne chrániť pred neoprávneným prístupom k vášmu účtu a informáciám, zvolením vhodného hesla a odhlásením sa z vášho účtu vždy po použití služieb.


 Staráme sa o bezpečnosť vašich osobných údajov:

a) Softvérová ochrana - zaheslovaný prístup do webu a na internet, do cloudovej služby, a tiež nepretržitá antivírová ochrana.

c) Hardvérová ochrana - data uchovávané na disku sú chránené heslom a softvérovým programom (Secure safe).

d) Kamerový systém - je chránený tým, že ide o uzavretý systém v budove s mrežami. Prístup do kamerových záznamov je chránený heslom.

e) Prenášané údaje cez našu internetovú stránku sú šifrované pomocou technológie SSL (secure socket layer technology).


Bohužiaľ, žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný, preto aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť. V prípade narušenia ochrany spracovávaných údajov oznámi spoločnosť Omni C.T. s.r.o. bezodkladne túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým subjektom.


 11. Záverečné ustanovenia:


Tieto pravidlá môžeme časom meniť alebo aktualizovať. O významných zmenách vás informujeme prostredníctvom portálu www.handilia.com.


Ďalšie údaje k Všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov nájdete na stránkach https://gdpr-info.eu a http://gdprandyou.ieV Ružomberku, dňa 25.5. 2018


+ 421 944 705 709
ČUTKOVSKÁ 8549/7A
RUŽOMBEROK 03406