Občianske združenie Handilia


Stanovy občianskeho združenia


Stanovy občianskeho združenia


Handilia(ďalej len "Občianske združenie"),


ktorého názov, sídlo, ciele činnosti, orgány - vrátane spôsobu ich ustanovovania ako aj určenia osôb oprávnených konať v jeho mene - a zásady hospodárenia sú upravené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov v týchto stanovách (ďalej len "Stanovy"):Článok I.


Úvodné ustanovenia1.1     Názov občianskeho združenia je Handilia.1.2     Sídlo občianskeho združenia Čutkovská 8549/7A, 034 06  Ružomberok1.3     Občianske združenie je dobrovoľným, mimovládnym a nepolitickým združením
    fyzických osôb a právnických osôb.1.4     Občianske združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá
    rozvíja     svoju činnosť v súlade s ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.
Článok II.


Ciele združenia2.1    Hlavným cieľom občianskeho združenia Handilia je rozvíjanie kreativity človeka pri výrobe


rôznych produktov tradičnými aj novými technikami a pri poskytovaní umeleckých a


kreatívnych služieb. Svojou činnosťou chceme podporiť aktivity tvorivých ľudí, aby sa


nevzdávali toho, čo ich baví a napĺňa. Prostredníctvom aktivít OZ  chceme smerovať k


napĺňaniu týchto jednotlivých cieľov:


  • Podporovať predovšetkým talentovaných a zručných ľudí zo znevýhodnených skupín, ako sú zdravotne alebo sociálne znevýhodnení občania, ľudí s nízkymi príjmami, dôchodcov, mamičky na materskej dovolenke, študentov a absolventov, dlhodobo nezamestnaných. Tiež ďalšie kreatívne nadané osoby.

  • Organizovať kreatívne podujatia zamerané na zábavu, vzdelanie, tvorbu, rodinu, rozvoj zručností, tradície, kultúru, a pod., a podieľať sa na ich programe.

  • Prezentovať OZ, jeho aktivity a členov prostredníctvom digitálnych aj tlačových médií.

  • Rozvíjať schopnosti, zručnosti, talenty, potenciál. Rozvíjať trh s kreatívnymi službami a remeselnými produktami, rozvíjať spoluprácu konkurencie.

  • Vytvárať príležitosti na sebarozvoj, priestor na prezentáciu, vzdelanie, zábavu, tvorbu vlastných produktov, budovanie medziľudských vzťahov a vlastnej značky.

  • Inšpirovať výrobcov k spolupráci. Oživovať tradície a odovzdávať dedičstvo. Objavovať nové spôsoby realizácie talentu, implementovať jednotlivcov do väčších projektov (nápady, tvorbu), hľadanie nových talentov a nových možností spájania sa.

  • Motivovať k objavovaniu vlastného potenciálu, sebarozvoju, sebarealizácii, k tvorivej aktivite, k súdržnosti, k odvahe hľadať novú cestu. Vzdelávať vo využívaní digitálnych technológií. Nabádať k sebadisciplíne, k uvedomeniu vlastnej hodnoty (každý má talent), k hľadaniu vlastných talentov a ich použitiu pre spoločnosť.


    “Chceme robiť čo nás baví, rozdávať radosť, budeme otvorení, hraví, spoločenskí.”2.2     Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia. V  súlade s poslaním a cieľmi bude Občianske združenie:    - zhromažďovať, spracovávať, poskytovať informácie a priamo vykonávať ďalšie    
     aktivity,


    - propagovať a publikovať získané informácie a skúsenosti,


    - poskytovať konzultačnú činnosť a odborné poradenstvo,


    - poskytovať podporu iným osobám a subjektom s podobnými záujmami,


    - vytvárať sieť ľudí a organizácií na podporu oblastí záujmov a vytvárať aliancie a
      partnerstvá


    - organizovať kurzy, školenia, workshopy, semináre, konferencie, a pod.


    - združenie pôsobí na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

Článok III.


Členstvo3.1     Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické a právnické osoby bez ohľadu na     štátnu a občiansku príslušnosť, pohlavie, rasu, spoločenské a kultúrne zameranie, vyznanie alebo zdravotný stav, ktorí súhlasia s poslaním a cieľmi občianskeho združenia a ktorí súhlasia so Stanovami občianskeho združenia.3.2     Členstvo v Občianskom združení vzniká prijatím písomnej prihlášky záujemcu o členstvo predsedníctvom občianskeho združenia a zaplatením ročného členského príspevku. Podmienky vzniku členstva ako aj členstvo samotné v Občianskom     združení určí podrobnejšie Predsedníctvo uznesením.3.3    Členský príspevok je povinný. Minimálnu výšku členského príspevku schvaľuje     predsedníctvo.3.4    Členovia Občianskeho združenia majú najmä tieto práva a povinnosti:


    a) podieľajú sa v súlade s cieľmi a záujmami Občianskeho združenia na jeho činnosti;


    b) podieľajú sa v súlade s cieľmi a záujmami Občianskeho združenia na rozvoji     Občianskeho združenia formou Poverovacieho dekrétu, ktorý upravuje Čl. III., ods. 3.6     týchto Stanov;


    c) podávajú Predsedníctvu a/alebo jeho členom podnety alebo informujú o     skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zlepšenie činnosti Občianskeho     združenia a/alebo jeho orgánov;


    d) zúčastňujú sa na aktivitách a podujatiach Občianskeho združenia;


    e) sú povinní uskutočňovať svoju činnosť v súlade so zákonmi a všeobecnými     platnými normami; dodržiavať Stanovy združenia a chrániť majetok združenia;


    f) sú povinní každoročne zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca     príslušného kalendárneho roka;


    g) majú právo navrhovať kandidátov zo svojich radov do Rady poradcov;


    h) majú právo podať Predsedníctvu návrh na voľbu kandidátov do Rady poradcov;


    i) majú právo byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov občianskeho     združenia.3.5    Členstvo v Občianskom združení zaniká doručením oznámenia člena o ukončení členstva Predsedníctvu, úmrtím/zánikom (pokiaľ budú členmi aj PO) člena, vylúčením alebo zánikom združenia. O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo, ak člen poruší Stanovy alebo poškodí dobré meno občianskeho združenia, poškodzuje jeho majetok, nezaplatí členský príspevok do konca kalendárneho roka, ktorého sa týka alebo porušuje členské povinnosti. Podmienky zániku členstva v Občianskom združení určí podrobnejšie Predsedníctvo uznesením.3.6    Poverovací dekrét:


    a) navrhuje Predsedníctvo ktorémukoľvek členovi Občianskeho združenia. Tento člen ho musí prijať dobrovoľne, musí byť písomne upovedomený o svojich právach a povinnostiach;


    b) poverovací dekrét sa stanovuje v prípade dlhodobej činnosti;


    c) poverovací dekrét musí obsahovať najmä:


        ▪ názov poverenej činnosti;


        ▪ práva vyplývajúce z činnosti;


        ▪ povinnosti vyplývajúce z činnosti;


        ▪ podmienky ukončenia činnosti;


        ▪ meno a priezvisko povereného člena;


        ▪ meno a priezvisko člena Predsedníctva, ktorý je zodpovedný za dohľad na         činnosťou poverenej osoby;


        ▪ dátum nadobudnutia platnosti;


        ▪ doba a/alebo dátum ukončenia;


    d) člen, ktorý Poverovací dekrét prijal, ho môže kedykoľvek zrušiť a to písomne s     uvedením dôvodu a doručením Predsedníctvu aspoň sedem (7) dní pred ukončením     činnosti.
Článok IV.


Orgány4.1  Orgánmi Občianskeho združenia sú:


    a) Predsedníctvo;


    b) Predseda združenia;


    c) Rada poradcov.Článok V.


Predsedníctvo5.1  Predsedníctvo je najvyšší orgán Občianskeho združenia, ktorý rozhoduje zasadnutím a právoplatným rozhodnutím o všetkých veciach týkajúcich sa Občianskeho združenia, okrem tých, ktoré sú týmito Stanovami výslovne zverené do právomoci iných orgánov. Predsedníctvo má najmenej troch (3) členov, vrátane Predsedu a Podpredsedu, ktorých volí a odvoláva Predsedníctvo spomedzi členov Predsedníctva. Výnimku tvorí Článok V., ods. 5.7 týchto Stanov, kedy Predsedníctvo môžu tvoriť aj dvaja (2) členovia, tento počet je však minimálny. Funkčné obdobie členov Predsedníctva trvá (3) tri roky a začína plynúť dňom nasledujúcim po ich zvolení. Za člena Predsedníctva možno byť zvolený i opätovne. Zasadnutie Predsedníctva môže zvolať ktorýkoľvek člen Predsedníctva.5.2   Členom Predsedníctva môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom Predsedníctva môže byť len člen Rady poradcov, ktorý si plnil riadne svoj povinnosti člena Rady poradcov minimálne dva (2) nepretržité a aktívne roky. Členom Predsedníctva sa stáva člen Občianskeho združenia dobrovoľným prijatím tohto členstva.5.3   Predsedníctvo môže odvolať člena Predsedníctva, ak:


a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie člena Predsedníctva alebo za úmyselný trestný čin;


b) takýto návrh predloží Predseda;


c) takýto návrh predloží člen Predsedníctva, ktorého sa má odvolanie týkať;


d) takýto návrh sa týka člena Predsedníctva, ktorý zo zdravotných dôvodov nie je schopný vykonávať svoju funkciu dlhšie ako tri (3) mesiace;


e) takýto písomný návrh s uvedením dôvodu podal člen Občianskeho združenia Predsedovi;


f) takýto návrh podal ktorýkoľvek člen Predsedníctva voči inému členovi Predsedníctva, ktorý poškodil svojou činnosťou meno, poslanie alebo majetok občianskeho združenia. V takomto prípade je člen Predsedníctva okamžite odvolaný zo svojej funkcie, ako aj práva hlasovať a to aj bez zasadnutia Predsedníctva. Odvolanie funkcie nadobúda okamžitú platnosť písomným oznámením o tejto skutočnosti všetkým ostatným členom vrátane člena, ktorého sa odvolanie týka.


O ďalšom pôsobení vo funkcii alebo o členstve v občianskom združení rozhodne následne


Predsedníctvo podľa Čl. V., ods. 5.7 týchto Stanov.5.4  Predsedníctvo najmä:


a) schvaľuje rozpočet Občianskeho združenia;


b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení Občianskeho združenia;


c) rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia;


d) schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku;


e) schvaľuje stanovy združenia , ich zmeny;


f) volí a odvoláva členov Predsedníctva, vrátane Predsedu združenia;


g) volí a odvoláva členov Rady poradcov;


h) schvaľuje prijatie nových členov;


i) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením;


j) každoročne schvaľuje minimálnu výšku členského príspevku;


k) navrhuje a ruší členom pridelenie Poverovacieho dekrétu, ktorý upravuje Čl. III., ods. 3.6.5.5  Vo veciach podľa ustanovenia Čl. V., ods. 5.4 týchto Stanov rozhoduje Predsedníctvo hlasovaním jednomyseľne všetkými svojimi právoplatnými členmi Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za prekážku pre dosiahnutie jednomyseľnosti právoplatnosti hlasovania podľa predchádzajúcej vety. Ak sa rozhoduje o veciach neuvedených v ustanovení Čl. V., ods. 5.4 týchto Stanov, Predsedníctvo sa vopred jednomyseľne dohodne na spôsobe hlasovania. Pokiaľ k dohode podľa predchádzajúcej vety nedôjde, rozhodnutie vo veci musí byť prijaté jednomyseľne.5.6  Predsedníctvo môže právoplatne rozhodnúť, len ak sa rozhodovania zúčastnia všetci právoplatní členovia Predsedníctva alebo ak sa jednomyseľne dohodne na hlasovaní per rollam. Hlasovanie per rollam nie je prípustné vo veciach podľa ustanovenia Čl. V., ods. 5.4 týchto Stanov.5.7  Zvyšní členovia Predsedníctva v prípade rozhodovania o odvolaní člena Predsedníctva z Predsedníctva podľa Čl. V., ods. 5.3 týchto Stanov, definitívne rozhodnú po prešetrení celej udalosti, ktorá viedla k odvolaniu z funkcie člena Predsedníctva najneskôr do troch (3) dní od podania návrhu alebo oznámenia. Počas prešetrenia má odvolaný/odvolávaný člen právo na vlastné vyjadrenie k celej udalosti pred všetkými členmi Predsedníctva. O celom priebehu vyšetrovania je vedená zápisnica, ktorá je voľne k dispozícii všetkým členom občianskeho združenia.5.8   Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý:


a) koná za Občianske združenie podľa ustanovenia Čl. VII., ods. 7.1 týchto Stanov;


b) riadi činnosť Občianskeho združenie a reprezentuje Občianske združenie navonok;


c) zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutie Predsedníctva; Predseda môže dočasne poveriť vykonávaním funkcie Predsedu iného člena Predsedníctva;


d) má právo veta proti akémukoľvek prijatému rozhodnutiu Predsedníctva do 3 dní od rozhodnutia. Toto právo v danej veci môže uplatniť len raz; v takomto prípade sa môže o tej istej veci opätovne hlasovať najskôr po uplynutí siedmych kalendárnych dní odo dňa uplatnenia uvedeného práva. Počas doby kedy predseda využil právo veta a opätovným právoplatným hlasovaním, neplatí Čl. V., ods. 5.8 písmeno c) a e) a ods. 5.14 týchto Stanov;


e) rozhoduje a zabezpečuje obsah vzdelávacích a osvetových programov Občianskeho združenia;


f) rozhoduje o iných záležitostiach, v ktorých ho tak poverí Predsedníctvo.5.9  Predseda sa stáva Predsedom po zvolení Predsedníctvom ak predtým pôsobil nepretržite, minimálne tri roky ako člen Predsedníctva, ďalej dobrovoľne prijal funkciu Predsedu a zúčastnil sa Slávnostnej prísahy. Funkciu Predsedu vykonáva od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po zvolení do funkcie. Funkčné obdobie Predsedu sú tri roky.5.10  V prípade dodania návrhu Predsedovi na odvolanie člena Predsedníctva a/alebo člena Rady Poradcov, Predseda je povinný do siedmych pracovných dní zvolať Krízové stretnutie, pozvať členov Predsedníctva a oznámiť ich s návrhom. Predsedníctvo je v takomto prípade povinné vyjadriť sa k návrhu a konečné vyjadrenie uverejniť pre všetkých členov Občianskeho Združenia. Členovia Predsedníctva pri Krízovom stretnutí nemôžu meniť Stanovy alebo dopĺňať činnosť Občianskeho združenia novými uzneseniami, aby sa predišlo cielenej zmene v neprospech členov OZ.5.11  Člen Predsedníctva je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Predsedníctva.5.12 Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Zasadnutie Predsedníctva zvoláva Predseda, ktorýkoľvek člen Predsedníctva alebo jednotne Rada poradcov a to do desiatich dní od doručenia návrhu zasadnutia Predsedovi.5.13 Zo zasadnutia Predsedníctva sa vyhotovuje zápisnica, ktorú Občianske združenie uschováva počas troch rokov odo dňa jej vyhotovenia. Každý člen Predsedníctva a Rady poradcov má právo na jeden odpis zápisnice podľa predchádzajúcej vety.5.14  Podpredseda zastupuje a preberá všetky práva a povinnosti Predsedu ak:


a) ho tým Predseda poverí;


b) mu Predseda určí samostatne, písomne rozsah práv a povinností a dobu výkonu tohto poverenia;


c) funkcia Predsedu nie je obsadená;


d) ak bol Predseda odvolaný Predsedníctvom, zastupuje Predsedu až do konca svojho Podpredsedníckeho funkčného obdobia alebo kým Predsedníctvo nevymenuje nového Predsedu.5.15  Podpredseda je menovaný výhradne Predsedom a to v deň, kedy Predseda prijal svoju funkciu podľa Čl. V., ods. 5.9. Funkčné obdobie Podpredsedu sú tri roky a nastupuje do funkcie prvým dňom od vymenovania do funkcie a dobrovoľným prijatím funkcie. Podpredsedom môže byť len člen Predsedníctva, ktorý bol jeho členom nepretržite minimálne dva roky.5.16    Prvých členov Predsedníctva ako aj Predsedu a Podpredsedu vymenuje bez zbytočného odkladu Prípravný výbor, ktorého členovia podajú návrh na registráciu Občianskeho združenia („Prípravný výbor“).
Článok VI.


Rada poradcov


6.1 Rada poradcov je nepovinným a poradným orgánom Občianskeho združenia, ktorý Predsedníctvo môže zostaviť kedykoľvek počas svojho pôsobenia. Rada poradcov v takomto prípade má najmenej dvoch členov, ktorých volí a odvoláva Predsedníctvo z kandidátov navrhnutých členmi Občianskeho združenia podľa Čl. VI., ods. 6.3


písm. a) a c) až d) na funkčné obdobie dva roky a/alebo vymenovaním Predsedníctvom podľa Čl. VI., ods. 6.3 písm. a) až b) na funkčné obdobie dvanástich mesiacov. Členom Predsedníctva sa stáva člen Občianskeho združenia dobrovoľným prijatím tohto členstva.6.2 Ak je člen Rady poradcov zvolený medzi členov Predsedníctva, prestáva byť členom Rady poradcov v okamihu jeho zvolenia.6.3  Členom Rady poradcov môže byť iba:


a) bezúhonná fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony;


b) riadny člen Občianskeho združenia;


c) riadny člen Občianskeho združenia ktorý si plnil svoje povinnosti voči Občianskemu združeniu a zároveň bol aktívny v Občianskom združení minimálne dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov;


d) člen Občianskeho združenia, ktorý nepretržite vykonával funkciu prostredníctvom Poverovacieho dekrétu minimálne šesť mesiacov a riadne si túto funkciu plnil.6.4  Rada poradcov, vrátane jej jednotlivých členov, najmä:


a) je prizvaná na zasadnutie Predsedníctva, avšak bez práva hlasovať;


b) podáva Predsedníctvu a/alebo jeho členom podnety alebo informuje o skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zlepšenie činnosti Občianskeho združenia a/alebo jeho orgánov;


c) napomáha napĺňaniu cieľov činnosti Občianskeho združenia;


d) sleduje činnosť Občianskeho združenia a jeho orgánov,


e) môže zvolať zasadnutie Predsedníctva, ak sa jednotne Rada poradcov na tom zhodla,


f) predkladá návrhy a podnety členov občianskeho združenia6.5. Písomný návrh s uvedením dôvodu na odvolanie člena Rady poradcov môže predložiť ktorýkoľvek člen Občianskeho združenia Predsedovi.
Článok VII.


Konanie v mene Občianskeho združenia


7.1 V mene Občianskeho združenia koná navonok voči tretím osobám vo všetkých záležitostiach Občianskeho združenia Predseda. Predseda koná v mene Občianskeho združenia na základe platného rozhodnutia vyplývajúceho zo zasadnutia Predsedníctva.
Článok VIII.


Zásady hospodárenia


8.1  Občianske združenie zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojim majetkom.8.2  Majetok Občianskeho združenia tvorí najmä:


a) príjmy z vlastnej činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré budú využité na rozvoj cieľa a činnosti združenia;


b) dedičstvo;


c) dary od fyzických osôb a/alebo právnických osôb;


d) dotácie zo štátneho a miestneho rozpočtu;


e) príspevky od nadácií a z grantov;


f) príjmy zo zbierok a dobročinných podujatí;


g) príjmy z členských príspevkov;


h) príjmy z dobrovoľných príspevkov;


i) úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch;


j) výnosy zo spoločenských akcií;


k) výnosy z majetku občianskeho združenia.8.3  Majetok Občianskeho združenia sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v Stanovách a na úhradu výdavkov (nákladov) súvisiacich so správou a činnosťou Občianskeho združenia. Výšku výdavkov (nákladov) na správu Občianskeho združenia určí Predsedníctvo každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti Občianskeho združenia.8.4 Občianske združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu Rozpočet Občianskeho združenia obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.8.5  Návrh rozpočtu predkladá na schválenie Predsedníctvu Predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Predsedníctvo schvaľuje rozpočet Občianskeho združenia najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka. Ak nedôjde k schváleniu rozpočtu Občianskeho


združenia do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, na ktorý sa rozpočet zostavoval, postupuje sa podľa schváleného rozpočtu z predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom sa berú do úvahy zmeny a podnety v jednotlivých položkách rozpočtu, ktoré príjme Predsedníctvo v súvislosti s týmto dočasným rozpočtom. Dočasný rozpočet je záväzný len dovtedy, pokiaľ nedôjde k prijatiu riadneho rozpočtu pre príslušný kalendárny rok.8.6  Predseda vypracuje výročnú správu v termíne určenom Predsedníctvom, najneskôr však do 31. marca kalendárneho roka, ak ho tak Predsedníctvo v príslušnom kalendárnom roku poverí. Výročná správa sa sprístupňuje verejnosti v súlade s podmienkami stanovenými Predsedníctvom. Výročná správa podľa predchádzajúcej vety obsahuje najmä:


a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku a akcií uskutočnených v kalendárnom roku,


b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,


c) výrok audítora k ročnej závierke, ak ju audítor overoval,


d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch Občianskeho združenia,


e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,


f) stav a pohyb majetku a záväzkov Občianskeho združenia,


g) zmeny a nové zloženie orgánov Občianskeho združenia, ku ktorým došlo v priebehu roka,


h) ďalšie údaje určené Predsedníctvom.Článok IX.


Zánik


9.1 Predsedníctvo môže rozhodnúť o zlúčení Občianskeho združenia s iným občianskym združením. Spolu s rozhodnutím podľa predchádzajúcej vety Predsedníctvo zároveň rozhodne o prevode majetku Občianskeho združenia na takéto iné občianske združenie.


9.2  Predsedníctvo môže rozhodnúť o dobrovoľnom rozpustení Občianskeho združenia, ktoré zároveň určí likvidátora. Predsedníctvo zároveň rozhoduje o použití likvidačného zostatku.Článok X.


Záverečné ustanovenia


10.1  Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.10.2  Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.


+ 421 944 705 709
ČUTKOVSKÁ 8549/7A
RUŽOMBEROK 03406