Odstúpenie od kúpnej zmluvy


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 v zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z.

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Formulár zasielajte na nasledovnú adresu: Omnia C.T.  s. r. o., so sídlom Čutkovská 8549/7A, 03406 Ružomberok.

 

Predávajúci:

Omnia C.T.  s. r. o.,
Čutkovská 8549/7A,03406 Ružomberok, Slovenská republika

IČO: 47419032

DIČ: 2023957540

 

Kupujúci :

Meno a priezvisko/ obchodný názov*: ..................................................................

Adresa: .................................................................................................................

Telefón: ..............................................................

E-mail: ................................................................

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ........................................................................................... 

 

Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za tovar/službu, ktorý som si objednala/objednal prostredníctvom Vašej internetovej stránky - e-shopu. V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. , uplatňujem si týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov a dopravného vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho.

 

Dátum objednania/dátum prijatia* ...................................... 

Číslo faktúry: ..............................................

 

Žiadam preto o vrátenie* (označte len jednu možnosť):

a) plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

b) čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovaru/služby je predmetom odstúpenia od zmluvy)

 

Požadovaná hodnota k vráteniu: ...............................................

Vrátený tovar a počet kusov: ......................................................

 

Požadovanú sumu mi vráťte*:

a) poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)

b) prevodom na účet  - číslo IBAN: ....................................................................

                                     kód banky: ......................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite. 

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

 

 

Dátum ..............................                Podpis spotrebiteľa ............................... 

 

+ 421 944 705 709
ČUTKOVSKÁ 8549/7A
RUŽOMBEROK 03406