Reklamačný poriadok


Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

Záručný servis kupujúci vybavuje u prevádzkovateľa internetového obchodu: Omnia C.T. s.r.o. Informácie o pozáručnom servise poskytneme na vyžiadanie e-mailom.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, či nesprávnym zaobchádzaním

 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, pôsobením  vody

 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

 • nesprávnou manipuláciou a nesprávnym používaním výrobku

 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.


Reklamačné podmienky

Ak zistíte na produkte výrobnú vadu, ktorá nebola zjavná pri prevzatí produktu, máte právo na reklamáciu tovaru.

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy: Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade poškodenej zásielky  je nutné spísať s vodičom alebo poštou protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite pri prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Postup pri reklamácii zakúpeného tovaru:

1.   V prípade reklamácie tovaru nás prosím bezodkladne kontaktujte a následne vyplňte reklamačný formulár, ktorý Vám zašleme obratom na Vašu e-mailovú adresu.

Reklamovaný tovar ihneď zašlite na poštovú adresu spoločnosti Omnia C.T. s.r.o., (Čutkovská 8549/7A) , Ružomberok 034 06). Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry/dokladu o zakúpení tovaru , vyplnený reklamačný  formulár a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte kuriérom/poštou buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.  Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. 

2.  Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. 

3.  Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

4.  Predávajúci informuje  kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol. 

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol. 

Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Záverečné ustanovenia:

 

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom, alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho, za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou, alebo kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte).

 

 

Všeobecné zásady a rady  pre ošetrovanie výrobkov:

 

 1. šperky, módne doplnky, dekorácie

 

 • Chráňte bižutériu a iné doplnky pred stykom s vodou, parfumami, pleťovými  krémami, mydlom, lakom na vlasy a inými kozmetickými prípravkami.

 • Manipulujte s výrobkom, len v prípade, ak Vaše ruky nie sú mokré, mastné od krému, a pod. Naopak vaše ruky by mali byť čisté a suché.

 • Všetky šperky a bižutériu si  odkladajte pred spaním, pri športe, sprchovaní, plávaní,  akýchkoľvek domácich a iných manuálnych prácach.

 • Bižutériu si ďalej odkladajte pri práci so saponátmi, chemikáliami, kozmetickými prípravkami atď. pretože môže veľmi ľahko zoxidovať.

 • Výrobky je nutné uschovávať na čistom a suchom mieste mimo dosahu slnka a veľkých teplotných zmien. V opačnom prípade sa môžu vytvoriť škvrny na povrchu výrobku.

 • Nemiešajte jednotlivé výrobky z bižutérie v jednej zásuvke, šperkovnici, vrecúšku, atď. Uschovajte si každý kúsok, alebo každý pár bižutérie v oddelených látkových, alebo plastových vrecúškach, aby nedošlo k ich vzájomnému  poškodeniu. Okrem toho, je vhodné zabaliť každý výrobok do mäkkých papierových  vreckoviek.

 • Šperky si môžete vyleštiť suchou handričkou zo 100% bavlny. V žiadnom prípade nečistite výrobky mokrou handričkou, zubnou pastou, alebo rôznymi tekutinami na čistenie pravých šperkov zo striebra a zlata. Imitácie šperkov sú vyrobené z iného materiálu a preto môže povrch výrobku zoxidovať. 

 • Ak by došlo k podráždeniu pokožky, neodporúčame výrobok ďalej nosiť z dôvodu možnosti alergickej reakcie. Toto však nie je chyba tovaru, a preto ani výrobok nie je možné reklamovať.

 • Drevené výrobky utrite suchou, v prípade potreby vlhkou utierkou a ihneď osušte.

 • Drevené nádoby a úžitkové predmety sú  určené predovšetkým na suché potraviny a dekoráciu.

 • Pre oživenie farieb a vykreslenia dreva natrite drevené výrobky olejom, ktorý nepodlieha oxidácii (žltnutiu) – napr. sezamový olej.

 

 1. pletené a textilné výrobky

 

 • Pre vlnené a textilné výrobky používajte pracie prostriedky určené pre dané typy textílií.

 • Ak sú používané avivážne prípravky, je nutné v kúpeli výrobok iba vyplákať a odvodniť, nenechávajte aviváž dlhodobo pôsobiť na výrobok

 • Výrobok s obsahom angorskej vlny môže pri nosení a praní uvoľňovať vlákna, tomuto samovoľnému uvoľňovaniu čiastočne zabránite opakovaným praním vo vlažnom kúpeli

 • Pletené či háčkované veci a veci z jemných textílií perte ručne alebo pri šetriacom režime v pračke pri teplote 30°C. Ak periete ručne, výrobok nechajte asi 30 min. ponorený vo vode. Výrobok perte opatrne, nestláčajte a netrite, len jemne stláčajte. Potom dobre vypláchajte. Opatrne z neho vytlačte vodu, a nechajte sušiť.

 • Vlnené výrobky sušte položené na uteráku, a vo vodorovnej polohe.

 • Pri sušení výrobkov sa vyvarujte priamemu kontaktu zo zdrojom tepla.

 • V prípade, že výrobok  zdobia drevené gombíky, kovové sponky alebo iné ozdoby, odporúčame ich pred praním odpárať a po vysušení znovu prišiť.


Omnia C.T. s.r.o. , 1. októbra  2014

+ 421 944 705 709
ČUTKOVSKÁ 8549/7A
RUŽOMBEROK 03406