Všeobecné obchodné podmienky


1 . Základné ustanovenia

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(2) Prevádzkovateľom internetového obchodu je  Omnia C.T.  s. r. o., so sídlom Čutkovská 8549/7A, 03406 Ružomberok, Slovenská republika, IČO: 47419032, DIČ: 2023957540, zapísaná v obchodnom registri OS v Žiline oddiely Sro, vložka číslo: 60171/L (ďalej iba "Prevádzkovateľ internetového obchodu").

(3) Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej adrese: http://www.handilia.com (ďalej iba "elektronický obchod"). Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.


2. Informácie o tovare a cene

(1) Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok.

(2) Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné, ktoré je poskytované ako doplnková služba (tieto prípady špecifikujeme individuálne podľa váhy, rozmerov, kde sa postupuje podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, resp. cenníka iného prepravcu).

(3) Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka.

(4) Obrázky zobrazené pri výrobku, resp. iné predmety na obrázkoch s výrobkom sú len ilustračné, pokiaľ nie je uvedené v popise výrobku, že sú jeho súčasťou.


3.  Objednávka a uzatvorenie zmluvy

(1) Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu handilia.com sú pre obe zmluvné strany záväzné.

(2) Objednávku kupujúci zrealizuje vybraním konkrétneho produktu prostredníctvom nákupného košíka, následne si zvolí spôsob doručenia a platby a svoju objednávku odošle.

(3) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

(4) Po overení disponibility tovaru a platných cien bude na Váš e-mail doručené potvrdenie o prijatí objednávky a údaje súvisiace s jej realizáciou. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a termín dodania. V prípade, že tovar nie je možné doručiť do 14 pracovných dní, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaní.

(5) V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre zákazníka vyrobiť, bude zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške 30% z celkovej ceny výrobku. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená. Termín dodania výrobku na objednávku bude stanovený podľa náročnosti a rozmerov objednaného výrobku. Ak sa zákazník rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 30% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.

(6) V deň expedovania zásielky je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky.

(7) Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.


4 . Zrušenie objednávky

(1) Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do doby expedície tovaru. Zrušenie objednávky  je potrebné zaslať na e-mail: info@handilia.com, obratom bude kupujúcemu zaslané potvrdenie o zrušení objednávky. V prípade zrušenia objednávky nebudú účtované žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky, okrem prípadu objednania tovaru robeného "na mieru". Ak bola zrušená objednávka vopred uhradená, cena za tovar bude kupujúcemu vrátená do 15 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

(2) Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

(3) Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom - telefonicky alebo mailom (do 14 prac. dní).

(4) O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom.

5. Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kúpna zmluva medzi prevádzkovateľom internetového obchodu a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho a následným vystavením daňového dokladu - faktúry.

(2) Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č.102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

(3) Ak sa prevádzkovateľ internetového obchodu a zákazník nedohodnú inak, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

(4) Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu môže uplatniť do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomnou formou prostredníctvom predvyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy a jeho zaslaním elektronickou poštou na adrese info@handilia.com. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty  tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

(5) Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu spoločnosti Omnia C.T.s.r.o., Čutkovská 8549/7A, Ružomberok 034 06, to v lehote 14 dní. Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby bol tovar odoslaný kompletný a nepoškodený  v originálnom balení, a spolu s ním originál faktúra, ako aj kópia dokladu o prevzatí tovaru od kuriéra (kvôli dátumu doručenia).

(6) Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Odporúčame zaslaný tovar poistiť.

(7) Prevádzkovateľ internetového obchodu je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch:

a) Ak má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho;

b) Ak vyjde najavo, že kupujúci už predtým porušil kúpnu zmluvu alebo obchodné podmienky;

c) Ak nie je objektívne schopný dodať kupujúcemu tovar za dohodnutú kúpnu cenu alebo v lehote primeranej okolnostiam;

d) Ak sa tovar už nevyrába, alebo ho tretie osoby nie sú schopné vyrobiť;

e) Ak kupujúci nevykonal dodatočné potvrdenie objednávky požadované predávajúcim;

f) Ak kupujúci nezaplatil kúpnu cenu riadne a včas;

g) Ak kupujúci neprevzal tovar riadne a včas.


(8) Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;


(9) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany zákazníka, prípadne nadmerné, neprimerané opotrebovanie tovaru zo strany zákazníka počas 14 pracovných dní, zákazník je povinný uhradiť prevádzkovateľovi internetového obchodu náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s opravou pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

(10) Kúpna zmluva zaniká v okamihu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší.

(11) Kompletné záručné a reklamačné podmienky sú uvedené tu: https://handilia.com/staticpage/show/id/11/


6. Dodacie podmienky

(1) Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1 dňa, pričom o vybavení objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky.


(2) Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, avšak najneskôr do 10 pracovných dní. Pri tovare, ktorý nie je skladom (bol už predaný), si v niektorých prípadoch môže kupujúci objednať tovar na výrobu u dodávateľa. V takomto prípade bude kupujúcemu v čo najkratšom čase doručený e-mail s informáciou možnej dodacej lehoty objednaného výrobku. Kupujúci následne záväzne potvrdí svoju objednávku, pokiaľ súhlasí so stanovenou dodacou lehotou, najneskôr do 3 dní od zadania objednávky. V opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.


(3) Dodacia lehota začína plynúť dňom pripísania finančných prostriedkov na náš firemný účet v prípade platby vopred. Dodacia lehota je štandardne 1-3 dni (platí pre Slovenskú republiku).


(4) Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

  • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

(5) Predávajúci nezodpovedá za:

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

  • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne iných nepredvídateľných prekážok

(6) Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke.

(7) Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, a pri preberaní tovaru je povinný skontrolovať  fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

(8) V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutých nákladov, a to vo výške 2-násobku prepravného podľa platného cenníka Slovenskej pošty. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.


7 . Platobné podmienky

(1) Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu objednaného tovaru spoločne s nákladmi spojenými s jeho balením a dodaním, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

(2) Kupujúci má na výber z týchto spôsobov platby:

a.) platba vopred – bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti Omnia C.T. s.r.o.  - zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.

b.) v hotovosti pri doručení zásielky – na dobierku. Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi/pošte pri prevzatí zásielky.

(3) V prípade objednávky nad 100 € (vrátane), kupujúci nehradí náklady na dodanie objednaného tovaru. Toto neplatí v prípade druhého pokusu o doručenie, pokiaľ bol prvý pokus neúspešný.

(4) Prípadné poskytované zľavy z ceny tovaru nie je možné sčítať alebo kombinovať.


8. Darčekové poukážky

(1) Darčekové poukážky sú poskytované vo viacerých hodnotách odstupňovaných po 10 €.

(2) Zakúpená darčeková poukážka v zvolenej hodnote bude zaslaná ihneď po prijatí platby. Pri darčekových poukážkach je doprava možná výhradne Slovenskou poštou s platbou vopred.

(3) Každá poukážka je identifikovaná unikátnym kódom. Tento kód môže zákazník zadať v nákupnom košíku, čím si poukážku uplatní pri aktuálnom nákupe. Hodnota poukážky bude odpočítaná od celkovej ceny objednávky vrátane poštovného.

(4) V prípade, že celková cena objednávky presiahne hodnotu poukážky, kupujúci uhradí rozdiel ceny.

(5) Uplatnená môže byť len riadne zakúpená poukážka a každá len jedenkrát.


9. Spracovanie a ochrana osobných údajov

(1) Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je pre uzatvorenie kúpnej zmluvy povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, aktuálnu adresu bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČDPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

(2) V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov, kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov a prevádzkovateľ internetového obchodu handilia.com sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej strane.  Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. O vymazaní údajov resp. zrušení registrácie bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu v termíne do 5 pracovných dní.

(3) Všetky osobné údaje, poskytnuté kupujúcim pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky, slúžia výlučne za účelom administratívneho spracovania objednávky a plnenia zmluvy, tvorby a archivácie daňových dokladov a chod internetového obchodu handilia.com. V prípade, že ste registrovaný na handilia.com a rozhodnete sa zmeniť svoje osobné údaje alebo ich skontrolovať, môžete tak urobiť po prihlásení v sekcii Login - "Vaše údaje".


10. Záverečné ustanovenia

(1) Autorské právo. Kupujúci berie na vedomie, že súčasti webového rozhrania obchodu vrátane fotografií ponúkaných produktov sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím stranám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene využiť akékoľvek súčasti webového rozhrania obchodu.

(2) Súhlas kupujúceho s obchodnými podmienkami. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými a dodacími podmienkami prevádzkovateľa internetového obchodu a že s nimi bez výhrad súhlasí. Uzavretie kúpnej zmluvy bez súhlasu s obchodnými podmienkami a dodacími podmienkami nie je možné.

(3) Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.09.2014.


+ 421 944 705 709
ČUTKOVSKÁ 8549/7A
RUŽOMBEROK 03406