Ochrana osobných údajov

Použitie týchto stránok sa riadi nasledujúcimi podmienkami. Vstupom na túto stránku potvrdzujete, že ste ich čítali a súhlasíte s nimi.


(1) Všeobecne

Omnia C.T. s.r.o. rešpektuje vaše súkromie. Omnia sa snaží, aby ste vedeli, aké informácie zbiera, čo s nimi robí a aké bezpečnostné opatrenia používa k ich ochrane. Predtým než na stránkach spravovaných a vlastniacich spoločnosťou Omnia C.T. s.r.o. zadáte akékoľvek informácie, Omnia C.T. s.r.o. dôrazne odporúča, aby ste si prečítali tieto podmienky a vedeli, ako Omnia C.T. s.r.o. používa informácie, ktoré poskytujete. Používaním týchto stránok súhlasíte s týmito Podmienkami a so zhromažďovaním a využitím poskytnutých informácií v súlade s týmito Podmienkami aj s Podmienkami použitia. Pokiaľ nesúhlasíte s týmito Podmienkami a Podmienkami použitia, nepoužívajte, prosím, tieto stránky.

Tieto podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na webové stránky, ktoré sú prístupné z hyperodkazov na webovej stránke spoločnosti Omnia C.T. s.r.o..


(2) Dodatky

Omnia C.T. s.r.o. bude zverejňovať všetky zmeny Ochrany osobných údajov a Podmienok online. Dátum poslednej zmeny určíte podľa dátumu týchto dokumentov. Ďalším prístupom a využitím týchto stránok z vašej strany alebo použitím služieb, obsahu a výrobkov tu obsiahnutých, potvrdzujete svoj súhlas so všetkými zmenami Ochrany osobných údajov a Podmienkami použitia. Odporúčame Vám Ochranu osobných údajov a Podmienky použitia pravidelne kontrolovať, kedykoľvek si ich môžete stiahnuť, uložiť alebo vytlačiť.


(3) Osobne identifikovateľné informácie

Osobne identifikovateľné informácie sú informácie o vás, ako napríklad meno, adresa, emailová adresa, užívateľské meno, a pod. Poskytnutím identifikovateľných informácií vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných identifikovateľných informácií spôsobom popísaným v týchto zásadách.


(4) Zhromažďovanie a používanie osobne identifikovateľných informácií

Omnia C.T. s.r.o. nezhromažďuje osobne identifikovateľné údaje bez vášho súhlasu. Poskytnutie akýchkoľvek vašich osobne identifikovateľných informácií je dobrovoľné a používa sa výhradne k splneniu požiadavky vzniknutej službami, obsahom alebo výrobkami spojeným s využívaním alebo prístupom na tieto webové stránky. Príklady osobne identifikovateľných informácií zahŕňajú informácie o užívateľskom účte (ktoré užívateľ zadáva pri registrácií na webe), ako napr. vaše meno, adresa, telefónne číslo, a pod., a všetky ostatné informácie, ktoré môžu byť prepojené s vašim účtom. Omnia C.T. s.r.o. nebude predávať, prenajímať, alebo zdieľať s akoukoľvek treťou stranou alebo osobou vaše osobne identifikovateľné informácie, s výnimkou potreby splnenia požiadavky vzniknutej službami, obsahom alebo výrobkami spojených s využívaním alebo prístupom do týchto webových stránok (napr. odosielaním alebo iným prenosom vami požadovaných informácií, alebo personalizáciou webových stránok na základe vašej požiadavky). Omnia C.T. s.r.o. si vyhradzuje právo zverejniť osobne identifikovateľné informácie v súlade s právnymi predpisy, alebo so zákonom povolených dôvodov, pokiaľ bude Omnia C.T. s.r.o. tieto informácie považovať za nevyhnutné pre ochranu svojich práv a aby vyhovel súdnemu konaniu, príkazom alebo procesom.


(5) Zhromažďovanie a používanie osobne neidentifikovateľných informácií

Omnia C.T. s.r.o. zhromažďuje osobne neidentifikovateľné informácie o vašej návšteve webových stránok spoločnosti Omnia C.T. s.r.o.. Tieto informácie môžu zahrňovať údaje o URL, z ktorého si stránky prehľadávate, URL na ktoré práve smerujete (či je na tomto, alebo cudzom webe), aký internetový prehliadač používate a vašu IP adresu. Tieto informácie sú zhromažďované primárne pre potreby spoločnosti Omnia C.T. s.r.o., k analýze prenosu dát a k ďalšiemu zlepšovaniu funkcionality a obsahu webu, a neobsahujú osobne identifikovateľné údaje o vašej, či inej osobe. Omnia C.T. s.r.o. si vyhradzuje právo zverejniť tieto informácie v súlade s právnymi predpismi alebo so zákonom povolených dôvodov, pokiaľ bude Omnia C.T. s.r.o. tieto informácie považovať za nevyhnutné pre ochranu svojich práv a aby vyhovel súdnemu konaniu, príkazu alebo procesu.


(6) Použitie cookies (alebo iné funkčne ekvivalentné technológie) k zhromažďovaniu osobne

identifikovateľných a neidentifikovateľných informácií

Niektoré funkcie na stránkach tohto webu sú dostupné iba za použitia cookies alebo inej funkčne ekvivalentnej technológie (súhrne označovanej ako „cookies“). Cookies môžu napríklad znížiť počet úloh, potrebných k zadávaniu určitých informácií na tomto webe. Cookies vám tiež umožnia prístup k obsahu a službám s ohľadom na vaše záujmy alebo predvoľby. Vždy máte možnosť cookies odmietnuť, pokiaľ túto funkcionalitu váš internetový prehliadač umožňuje. Pokiaľ tak urobíte, nebudete môcť plne využívať funkcie webu, ktoré pomocou cookies zhromažďujú určité informácie, a budete nútený tieto informácie opakovane počas vašej návštevy zadávať. Pokiaľ si neželáte, aby o vás Omnia C.T. s.r.o. tieto informácie zhromažďoval, nastavte svoj prehliadač tak, aby nepovolil cookies.


(7) Facebook Sociálna Pluginy

Naše webové stránky môžu byť vybavené moduly plug-in na sociálne facebook.com siete, ktorý je prevádzkovaný Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Takéto plug-in môže byť najmä Facebook je "Like" alebo "Páči sa mi to", resp. ak máte prístup jeden z našich webových stránok, ktorý je vybavený tak plug-in, bude váš internetový prehliadač vykonať priame pripojenie k Facebook servery a plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vašom prehliadači.

Plug-in bude informovať server Facebook, ktorý z našich webových stránok, ktoré ste navštívili. Ak ste členom Facebook a prihlásení k užívateľskému účtu Facebook pri návšteve našej webovej stránky, bude Facebook týkať túto informáciu do svojho používateľského účtu na Facebooku. Na využitie niektorého z plug-in funkcie (napr. kliknutím na "Like" tlačidlo, takže komentár), bude táto informácia tiež súvisieť s vaším užívateľským účtom na Facebooku; Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov Facebooku a na práva a možnosti máte k dispozícii pre ochranu vášho súkromia v tejto súvislosti možno nájsť v dátovom Facebooku v oblasti ochrany informácií.

Aby sa zabránilo umožňujúce Facebook, aby mohli vztiahnuť návštevu našej webovej stránky vášho používateľského účtu na Facebooku, musíte sa prihlásiť - off Facebook užívateľský účet pred návštevou našich webových stránok.


(8) Ochrana vašich informácií

Omnia C.T. s.r.o. úzkostlivo dbá na ochranu vašich osobne identifikovateľných informácií, vrátane vašich registračných údajov, užívateľského mena, informácie o vašej relácií a elektronickej komunikácií s vami. Zabezpečovacie prostriedky zahrňujú štandardné technológie, ako napr. firewall, šifrovanie, ochranu proti vniknutiu a monitorovaniu webu. Bohužiaľ, žiadny prenos dát cez internet nemôže byť garantovaný ako stopercentne bezpečný. Aj keď sa Omnia C.T. s.r.o. snaží chrániť vaše informácie všetkými dostupnými prostriedkami, nie je reálne možné úplne zaistiť či zaručiť stopercentnú bezpečnosť informácií medzi vami a týmto webom.

Interne Omnia C.T. s.r.o. umožňuje prístup k vašim osobne identifikovateľným informáciám iba takým osobám, ktoré nevyhnutne musia k takýmto informáciám mať prístup, aby zaručili poskytnutie patričnej služby spojenej s dotazom či požiadavkou, ktoré ste zadali na tomto webe.


(9) Osobné údaje detí

Spoločnosť Omnia C.T. s.r.o. nemieni získavať osobné údaje detí mladších ako 14 rokov. V nevyhnutných prípadoch, spoločnosť Omnia C.T. s.r.o. jasne upriami pozornosť detí na vhodnom mieste na fakt, že nemajú poskytovať spoločnosti Omnia C.T. s.r.o. žiadne osobné údaje. Ak rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa zistia, že deti v ich starostlivosti sprístupnili svoje osobné údaje spoločnosti Omnia C.T. s.r.o., žiadame ich, aby nás kontaktovali na email/adresu uvedenú v bode 7, ak majú byť tieto údaje zlikvidované. Následne bezodkladne zabezpečíme odstránenie týchto údajov.


(10) Prístup k vašim informáciám, ich úprava a aktualizácia

Spoločnosť Omnia C.T. s.r.o. zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete zažiadať o prístup k vašim osobne identifikovateľným informáciám, ktoré Omnia C.T. s.r.o. o vás zhromaždil, a vyžiadať ich úpravu či aktualizáciu. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite e-mail na info@handilia.com. Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Omnia C.T. s.r.o. vyvinie primerané úsilie, aby vašej požiadavke vyhovel, ale vyhradzuje si právo niektoré podobné požiadavky obmedziť.


(11) Ďalšie informácie

Tieto zásady sa vzťahujú iba na informácie zhromažďované spoločnosťou Omnia C.T. s.r.o.. Informácie poskytnuté tretím stranám alebo zhromažďované ich webmi sú predmetom zásad ochrany informácií (pokiaľ sú definované) týchto tretích strán. Omnia C.T. s.r.o. odporúča dôkladné prečítanie zásad ochrany informácií na weboch týchto tretích strán. Je výhradnou zodpovednosťou týchto tretích strán, aby dodržovali obmedzenie zverejňovania vašich osobne identifikovateľných informácií. Omnia C.T. s.r.o., jeho vedenie, manažment, zamestnanci, agenti, poskytovatelia služieb a zástupcovia nebudú zodpovední za chybné užívanie alebo zverejňovanie vašich osobne identifikovateľných informácií touto treťou stranou.


(12) Zásady používania súborov “cookie”

Po vyplnení a odoslaní formulára s vekom a po vstupe na Webstránky, budú stránky využívať tzv. “cookies”. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si stránka ukladá na vašom užívateľskom zariadení.


Používanie cookies na Webstránke.


Webstránka používa cookies na nasledovné účely:


Funkčné cookies: Cookies sa používajú na zjednodušenie užívateľského rozhrania pre návštevníkov. Napríklad, cookies si pamätajú preferované nastavenie krajiny a jazyka a pamätajú si informácie zadané pri vypĺňaní formulára s vekom. Bez tohto súboru cookie budete musieť znovu vyplniť formulár pred návštevou každej stránky na Webstránkach Omnia C.T. s.r.o. Funkčné cookies, ktoré sú uložené len vo vašom počítači, zostávajú v platnosti počas vašej relácie na Webstránkach.


Analytické cookies: Omnia C.T. s.r.o. používa Google Analytics cookies súbory s cieľom analyzovať ako návštevníci používajú Webstránky. Omnia C.T. s.r.o. potom môže výsledky použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti Webstránok. Google spracováva údaje získané prostredníctvom Webstránok v anonymnej podobe. Pre ďalšie informácie o službe Google Analytics, prosím, navštívte stránky google.com/analytics.


Cookies tretích strán: Webstránky povoľujú cookies sociálnych pluginov niekoľkých tretích strán. To umožňuje užívateľom zdieľať obsah Webstránky na niektorých sociálnych sieťach. Tieto pluginy tiež zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Webstránok. Napríklad, s pluginom Facebooku na Webstránkach sa môžu užívatelia jednoducho zaregistrovať na Webstránkach s prihlasovacími údajmi s Facebooku. Dáta (použité) zhromaždené týmito tretími stranami prostredníctvom sociálnych pluginov sú výhradne určené touto treťou stranou a Omnia C.T. s.r.o. nemôže súbory cookies čítať (ani si tieto strany čítať súbory cookie Omnia C.T. s.r.o.). Pre bližšie informácie týkajúce sa cookies tretích strán, prečítajte si prosím zásady používania cookies príslušných tretích strán.


Zmena nastavení

Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto Webstránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies s tejto Webstránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie Webstránky.


 
Vzor stránky